Työturvallisuus ja riskienhallinta on osa työviihtyvyyttä

Työturvallisuuden ja riskienhallinnan on hyvä kulkea käsikkäin. Tiivis yhteiselo tekee turvallisuudesta huolehtimisesta henkilökohtaisesti tärkeää. Näin työturvallisuus tulee myös läheisemmäksi.

Jaa sivu:

Työturvallisuus on yhteinen asia

Tosiasia on, että mitä läheisemmiksi turvallisuustekijät onnistutaan tekemään, sitä kiinnostuneempia niistä ollaan. Mitä tarkemmin työntekijä tuntee käyttämänsä laitteiden riskit, sitä parempi lähtökohta hänellä on huolehtia työturvallisuudesta.

Työpaikan laitekohtaiset riskienhallintaraportit ovat korvaamaton tietolähde. Sama koskee kemikaaliluetteloa, josta selviää kaikki työtehtävissä käytettävien kemikaalien yksityiskohtaiset ominaisuudet ja työntekijän terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat tiedot.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Muutos on jatkuvaa

Työturvallisuus mielletään perinteisesti suoja-asuiksi, kypäriksi, huomiovaloiksi ja varoituskilviksi. Nämä kaikki ovat käytössä, eikä niiden tarve katoa tulevaisuudessakaan mihinkään.

Työt ovat muuttuneet ja muutos on jatkuvaa. Työmenetelmät ja koneet ja laitteet kehittyvät jatkuvasti. Myös ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Käsitys työturvallisuudestakin laajenee koko ajan.

Työturvallisuus on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa työpaikan sisällä, mutta sillä mitataan myös ulkoista menestystä. Turvallisuus hyvin hoidettuna on yhä tärkeämpi tekijä esimerkiksi aliurakointitarjouksista kilpailtaessa.

Turvallisuus työpaikoilla edellyttää jatkuvaa uutta ajattelua. Kypärän sisässä olevaan päähän ja suoja-asun peittämään kehoon tarvitaan ja niihin voidaan lisätä uudenlaista turvallisuusajattelua.

Tekniikka rengiksi

Uutta ajattelua ja toimia vaativat esimerkiksi robotiikan mukanaan tuomat turvallisuushaasteet. Yksinkertaisena esimerkkinä vaikkapa siivousrobotti. Meidän on tiedettävä kuinka käyttäytyä samassa tilassa sen kanssa ja mitä työturvallisuusriskejä siihen liittyy.

Trendi on, että työturvallisuuden ylläpitoa siirretään tulevaisuudessa yhä enemmän yksittäisen työntekijän ja työryhmien huolehdittavaksi. Lopullinen vastuu turvallisuudesta säilyy kuitenkin edelleen työturvallisuudesta vastaavalla johdolla.

Turvallisuusasiantuntijat korostavat, että turvallisuustietoisuutta ja kiinnostavuutta voidaan lisätä nykyisin teknisin ratkaisuin varsin helposti ja uusia ratkaisuja kehitellään koko ajan. Robotiikka, sosiaalinen media ja  digitaalisuus ovat hyviä renkejä tässä työssä.

Työhön perehdyttämisessä laajan työturvallisuusajattelun tärkeyttä ei varmasti voida liikaa korostaa. 

Älytakki päälle

Tulevaisuudessa työturvallisuuden lisääjänä voivat olla vaikkapa älyvaatteet. Kun vaatteeseen sijoitetaan digitekniikkaa, se voi työtilanteessa esimerkiksi varoittaa liian kovasta pakkasesta tai vaarallisista kaasuista. Sama vaate voi toimia kulkulupana työmaalle.

Vaatteisiin voidaan sijoittaa myös lämpöä tuottavia elementtejä, jotka osaltaan lisäävät työmukavuutta, mutta myös turvallisuutta. Esimerkiksi suomalainen työvaatevalmistaja Image Wear on tuonut markkinoille muun muassa heijastavan takin, jossa on led-valoja. Valot voi pistää vilkkumaan tai palamaan yhtäjaksoisesti silloin kun työskennellään täysin pimeässä ympäristössä.

Uusimpien innovaatioiden tulo työnteon arkipäivään ottaa kuitenkin vielä aikansa. Niiden kustannukset on ensin saatava alhaisemmiksi.

Kaikki osallistujat yhteistyöhön

Voidaan olettaa, että uusien teknologioiden tulo esimerkiksi työvaatteisiin ja –välineisiin lisää käyttäjän motivaatiota turvallisuuden vaalijana.  Tekniset ratkaisut yleensä kiinnostavat työntekijää.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien tulevaisuus vaatii uusia teknologisia ratkaisuja, mutta ehdottomasti myös ihmisten yhteistyötä. Se ei välttämättä vaadi lisää turvallisuusjohtajia vaan uudenlaista johtamista.

Kun samalla työmaalla voi olla kymmeniä eri aliurakoitsijoita, yhteistyö työturvallisuudesta huolehtimiseksi asettaa omat vaateensa. Tähän tarvitaan paitsi yhteistyöhalua ja –kykyä myös  yhteisiä menetelmiä ja tavoitteisiin sitoutumista. 

ISO 45001 –standardi työkaluksi

Yhteistoimiin ja suuriin kokoonpanoihin pääsemisen edellytykseksi nousee tulevaisuudessa yhä varmemmin se kuinka osallistujayritys on hoitanut turvallisuusratkaisunsa ja kuinka ne sopivat yhteen kokonaisuudessa muiden kanssa.

Hyvä apu tässä on esimerkiksi ISO 45001 –standardi.  Sertifiointi auttaa kehittämään ja edistämään terveys- ja turvallisuuskulttuuria. ISO 45001-standardi on työkalu riskien ehkäisemiseen ja hallintaan. Se minimoi toiminnan piirissä oleville ihmisille aiheutuvia haittoja. Arviointi ja sertifiointi ISO 45001-standardin mukaan osoittaa organisaation sitoutumista jatkuvaan parantamiseen sekä lain vaatimusten täyttämiseen ylläpitämällä työterveyden johtamisjärjestelmää.

ISO 45001 standardi painottaa:

  • ylimmän johdon sitoutumista
  • työntekijöiden osallistumista
  • riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä
  • työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin

Piristeet, väsymys ja pelaaminen ovat turvallisuusriskejä

Työelämän ja ihmisten käyttäytymisen muutokset tuovat myös uusia työturvallisuusriskejä, joihin yritysten on varauduttava voidakseen pysyä mukana kilpailussa. Työhyvinvointi on myös yksi työturvallisuuden tekijä. Mitä parempi työilmapiiri, sitä paremmat mahdollisuudet jokaisella on huolehtia työturvallisuudesta omalta ja kavereiden osalta.

Pari inhimillistä esimerkkiä uusista turvallisuusriskeistä kertovat hyvin mitä haasteita työturvallisuuteen liittyy perinteisten työturvallisuusriskien lisäksi. Esimerkit ovat suorituskykyä parantavien aineiden käyttö ja väsymyksen vaikutus työtehtävin.

Miten yrityksessä on varauduttu esimerkiksi suorituskykyä parantavien aineiden käyttöön? Kuinka niistä puhutaan, kuinka voidaan valvoa, kuinka niihin puuttua? Puhe on tietenkin lopulta huumaavien aineiden käytöstä.

Onko yrityksen johdolla ja esimiestasolla valmiudet tunnistaa mahdollinen käyttö. Onko työtiimin jäsenillä mahdollisuus, eväät ja rohkeutta puuttua havaittuihin ongelmiin. Kysymyksessä voi olla erittäin suuri riskitekijä.

Myös väsymys on kasvava ongelma. Monet palvelut toimivat ympärivuorokautisina ja ne saattavat johtaa ylipitkiin työvuoroihin. Esimerkiksi verkkokauppa vaatii työntekijöiltä samanaikaisesti nopeutta, tarkkuutta ja jaksamista.

Väsymys työturvallisuuden riskitekijänä yleistyy. Väsymystä voivat aiheuttaa myös uudenlaiset median käyttötavat työssä, työn ohessa ja silloinkin, kun ne haukkaavat liian ison osan työntekijän lepoajasta esimerkiksi myöhään yöhön jatkuvana pelaamisena tai muuna netin käyttönä.

Väkivalta vaanii

Jo arkipäiväiseksi ilmiöksi noussut työntekijöiden kohtaama väkivalta työtehtävissä ei näytä olevan ainakaan vähenemässä. Monilla palvelu- ja hoitoaloilla jo enemmistä työntekijöistä sanoo joutuneensa vähintään uhkailujen kohteeksi, varsin usein myös fyysisesti loukatuiksi.

Syrjintä, häirintä, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, epäasiallinen kohtelu ja tasa-arvorikkomukset ovat lopulta myös työturvallisuuskysymyksiä. Niihin syyllistyvät altistavat kohteet toimimaan niin, että he välttelevät kohteeksi joutumista ja se puolestaan voi johtaa työturvallisuuden laiminlyönteihin.

Aina on olemassa myös riski, että syrjitty, kiusattu, häiritty tai asiattomasti kohdeltu työntekijä lopulta ”pimahtaa” ja saattaa muut työntekijät vaaraan. Työturvallisuus siis kietoutuu kaikkeen toimintaan työpaikalla.

Somen vaarat huomioitava

Työturvallisuuden uuden ajan riskitekijäksi on noussut myös sosiaalinen media. Sen välityksellä työntekijöitä on helppo uhkailla, nöyryyttää ja manipuloida. Palvelualoilla tämä tiedetään hyvin.

Monet työntekijät joutuvat piilottelemaan itseään sosiaalisessa mediassa, koska pelkäävät uhkauksia ja häirintää. Tämä koskee palvelualoilla työskentelevien lisäksi esimerkiksi opettajia, hoitohenkilöstöä ja monia muita julkishallinnossa työskenteleviä.

Koska työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, sosiaalinen media on silloin huomioitava myös työturvallisuusriskien mahdollisena lisääjänä.

Linkkejä

https://www.sak.fi/tyoelama/hyvinvoiva-tyontekija/tyoturvallisuus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.261164

https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view

Katso lisää

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Scroll to Top